Londer - AWN - Albanian Women Network - Rrjeti i Grave Shqiptare - Isha i ftuar të mbaj ligjëratë rreth integrimeve Europiane - Gender Empowerment - Avni Dervishi - London UK - Global Man